59. Bạn có thể sử dụng nhãn tùy chỉnh trong một nguồn cấp dữ liệu sản phẩm để:

  1. Gắn thẻ sản phẩm mà bạn muốn nhóm trong một Chiến dịch quảng cáo bằng các giá trị do bạn lựa chọn
  2. Gửi mô tả thương hiệu sản phẩm
  3. Thêm URL hình ảnh bổ sung
  4. Cung cấp thêm thông tin mô tả cho người mua trong kết quả tìm kiếm
Quảng cáo Google