60. Nhãn tùy chỉnh là cách để:

  1. cho Google Merchant Center biết sản phẩm nào cần tránh khi tải dữ liệu lên
  2. xác định phương thức vận chuyển được sử dụng cho sản phẩm của bạn
  3. đặt quốc gia mà bạn sẽ bán sản phẩm ở đó
  4. phân chia sản phẩm thành các nhóm sản phẩm cụ thể trong AdWords
Quảng cáo Google