76. Nhà quảng cáo bị tính phí cho việc xem quảng cáo khám phá video TrueView khi có người nào đó:

  1.  chia sẻ quảng cáo
  2.  xem quảng cáo TrueView trong luồng sau khi xem quảng cáo khám phá video TrueView
  3.  nhấp chuột và xem khung đầu tiên của quảng cáo
  4.  xem toàn bộ quảng cáo
Quảng cáo Google