57. Báo cáo nào sau đây trong Google Analytics giúp bạn xác định sự cố rò rỉ từ các kênh chuyển đổi?

  1. Báo cáo hiệu suất sản phẩm
  2. Báo cáo sử dụng thiết bị
  3. Báo cáo phân tích hành vi thanh toán
  4. Báo cáo trang đích hàng đầu
Quảng cáo Google