58. Điều nào sau đây đúng về việc sử dụng lời gọi hành động trên trang chủ dành cho thiết bị di động?

  1. Nên sử dụng cùng một lời gọi hành động cả trên trang web dành cho thiết bị di động và máy tính để bàn
  2. Lời gọi hành động nên ở trên trang thứ hai
  3. Lời gọi hành động nên nổi bật trên khu vực hiển thị của trang chủ dành cho thiết bị di động
  4. Chỉ nên sử dụng lời gọi hành động trong menu
Quảng cáo Google