42. Khách hàng của bạn muốn tăng số lượng người truy cập trang web của họ. Khi phân tích dữ liệu cho chiến dịch Tìm kiếm, bạn muốn cải thiện chỉ số nào nhất?

  1. Tỷ lệ chuyển đổi
  2. Tỷ lệ nhấp (CTR) <div class=”no-margin”></div>
  3. Số lần hiển thị
  4. Số nhấp chuột
Quảng cáo Google