62. Tại sao Facebook tạo “Ngày thứ Ba 2G”?

  1. Để chạy thử nghiệm ngẫu nhiên
  2. Facebook không tạo “Ngày thứ Ba 2G”
  3. Hầu hết người dùng sử dụng 2G
  4. Để hiểu cách mọi người dùng 2G sử dụng sản phẩm của họ
Quảng cáo Google