63. Công cụ nào bạn có thể sử dụng để mô phỏng trang web đang bị kết nối kém hoặc không đáng tin cậy?

  1. Speedguide.net
  2. Speedtest.net
  3. Webpagetest.org
  4. Pingdom.com
Quảng cáo Google