45. Bạn có thể sử dụng Công cụ lập kế hoạch hiển thị (Display Planner) để:

  1. xem các cách tiếp cận đối tượng mục tiêu của bạn dựa trên từ khóa, trang web hoặc danh mục sở thích của bạn
  2. so sánh xem chiến dịch Mạng hiển thị hiện tại của bạn hoạt động như thế nào trên các trang web mà bạn muốn nhằm mục tiêu
  3. xem các nhà quảng cáo khác hoạt động như thế nào trên trang web bạn muốn quảng cáo của mình xuất hiện
  4. xem quảng cáo hình ảnh và quảng cáo văn bản nào hoạt động tốt nhất trên các trang web cụ thể mà bạn đang nhắm mục tiêu
Quảng cáo Google