48. Bạn có thể sử dụng Công cụ lập kế hoạch từ khóa (Keyword Planner) để xác định:

  1. trang web mà quảng cáo của bạn có thể xuất hiện dựa trên từ khóa của bạn
  2. lưu lượng truy cập mà từ khóa tiềm năng có thể nhận được
  3. quảng cáo văn bản nào đang hoạt động tốt nhất dựa trên từ khóa của bạn
  4. số lượng từ khóa phủ định bạn nên thêm
Quảng cáo Google