51. Đặt câu hỏi cho khách hàng: “Còn nội dung nào khác mà bạn chắc chắn muốn chúng ta thảo luận trong cuộc gặp mặt ngày hôm nay không?”

  1. là việc không nên làm vì trao quyền điều khiển cuộc gặp gỡ không cần thiết cho khách hàng.
  2. là việc nên làm, nhưng chỉ khi bạn biết rằng khách hàng sẽ không bày tỏ bất cứ mối lo ngại nào.
  3. là việc nên làm vì bạn nhận được ý kiến đóng góp của khách hàng và điều đó khiến khách hàng cảm thấy rằng mình được lắng nghe.
  4. là việc không nên làm vì khách hàng có thể cảm thấy bạn không hiểu rõ việc mình đang làm.
Quảng cáo Google