89. Nếu một trong các nhóm quảng cáo hiển thị hình ảnh của bạn không phân phát do đặt mục tiêu và giá thầu không chính xác thì bạn nên làm gì?

  1. Đặt tất cả nhắm mục tiêu cho nhóm quảng cáo thành “Chỉ giá thầu” và ít nhất một phương pháp nhắm mục tiêu được đặt thành “Mục tiêu và giá thầu”
  2. Đặt nhắm mục tiêu cho chiến dịch thành “Nhắm mục tiêu tới tất cả” và gửi lại quảng cáo
  3. Đặt nhắm mục tiêu cho nhóm quảng cáo là “Nhắm mục tiêu tới tất cả”
  4. Đặt nhắm mục tiêu cho nhóm quảng cáo thành “Phạm vi tiếp cận rộng”
Quảng cáo Google