92. Bạn có thể chọn sử dụng bố cục ưu tiên quảng cáo hiển thị hình ảnh động nếu khách hàng của bạn:

  1. không quan tâm AdWords chọn bố cục và tính năng nào
  2. muốn chọn bố cục nhưng không muốn chọn tính năng
  3. muốn chọn bố cục và tính năng
  4. muốn chọn tính năng nhưng không muốn chọn bố cục
Quảng cáo Google