54. Không thể thiết lập theo dõi chuyển đổi ứng dụng iOS bằng cách sử dụng:

  1. phản hồi xác nhận cài đặt
  2. SDK
  3. theo dõi chuyển đổi không sử dụng mã
  4. từ máy chủ đến máy chủ (S2S)
Quảng cáo Google