55. Tiếp thị lại ứng dụng cho phép bạn nhắm mục tiêu đến những người:

  1. đã sử dụng ứng dụng của bạn trước đây
  2. tất cả các câu trả lời trên đều sai
  3. đã tìm kiếm ứng dụng của bạn
  4. đã tìm kiếm các ứng dụng tương tự như ứng dụng của bạn
Quảng cáo Google