15. Mỗi lần quảng cáo của bạn đủ điều kiện để hiển thị, AdWords tính toán Xếp hạng quảng cáo bằng giá thầu, các thành phần của Điểm Chất lượng và:

  1. xếp hạng tìm kiếm của trang web của bạn
  2. tỷ lệ chuyển đổi lịch sử của bạn
  3. tác động dự kiến của tiện ích và các định dạng quảng cáo khác
  4. ngân sách hàng ngày mà bạn đã đặt ra
Quảng cáo Google