56. Loại chiến dịch nào mà nhà quảng cáo sẽ sử dụng để nhắm mục tiêu đến người dùng tìm kiếm trên Google.com?

  1. “Mạng tìm kiếm có cài đặt Chọn tham gia hiển thị”
  2. “Mạng hiển thị”
  3. “Mạng tìm kiếm”
  4. ”Chiến dịch video”
Quảng cáo Google