65. Chuyển đổi là:

  1. Về bản chất là khi ai đó mua hàng sau khi nhấp vào quảng cáo của bạn
  2. Bất kỳ tương tác nào với quảng cáo của bạn có thể đo lường được, chẳng hạn như xem một video trong một khoảng thời gian nhất định
  3. Hành động được ai đó thực hiện sau khi nhấp vào quảng cáo của bạn. Hành động này được xác định là có giá trị đối với doanh nghiệp của bạn
  4. Khi ai đó đến trang đích của bạn sau khi nhấp vào quảng cáo hoặc video của bạn
Quảng cáo Google