60. Khi bạn sử dụng chiến lược giá thầu tự động, chiến lược sẽ tự động tối ưu hóa giá thầu của bạn dựa trên:

  1. dữ liệu cụm từ tìm kiếm của bạn
  2. chỉ báo hiệu suất chính (KPI) của bạn
  3. điểm chất lượng của bạn
  4. danh sách tiếp thị lại của bạn