95. Một yếu tố mà hệ thống AdWords sử dụng để tính toán chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) thực tế của một quảng cáo là:

  1. giá thầu CPC tối đa của quảng cáo hiển thị ở vị trí #1 trên trang
  2. giá thầu CPC tối đa của quảng cáo hiển thị vị trí thấp hơn trên trang
  3. giá mỗi nghìn lần hiển thị (CPM) của quảng cáo hiển thị vị trí thấp hơn trên trang
  4. nhắm mục tiêu theo vị trí của quảng cáo hiển thị vị trí thấp hơn trên trang
Quảng cáo Google