96. Chiến lược giá thầu chi phí mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu cần thông tin gì để tìm ra giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) tối ưu cho một quảng cáo mỗi khi đủ điều kiện xuất hiện?

  1. Dữ liệu dự báo
  2. Chuyển đổi thử nghiệm
  3. Thay đổi giá thầu thủ công
  4. Dữ liệu chuyển đổi lịch sử
Quảng cáo Google