97. Một nhà quảng cáo bật đặt giá thầu chi phí mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu và nhận thấy rằng chuyển đổi giảm. Điều gì có thể gây ra điều này?

  1. Giá thầu CPA mục tiêu thấp hơn giá được đề nghị
  2. Giá thầu CPA mục tiêu cao hơn giá được đề nghị
  3. Giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) thấp hơn giá được đề nghị
  4. Chưa thêm đoạn mã theo dõi chuyển đổi vào trang web
Quảng cáo Google