53. Trong Quảng cáo mua sắm, các nhóm sản phẩm được sử dụng để:

  1. tổ chức sản phẩm trong một nguồn cấp dữ liệu
  2. nhóm các mặt hàng được bán dưới dạng một gói, chẳng hạn như máy ảnh và giá ba chân
  3. tạo danh sách từ khóa được sử dụng để nhắm mục tiêu Quảng cáo mua sắm đến người mua sắm
  4. đặt giá thầu trên khoảng không quảng cáo được tổ chức trong một nhóm quảng cáo
Quảng cáo Google