54. Việc tạo nhiều nhóm sản phẩm trong một nhóm quảng cáo cho phép bạn:

  1. đặt mỗi nhóm sản phẩm dựa vào một thuộc tính sản phẩm cụ thể do bạn chọn
  2. đặt công cụ sửa đổi giá thầu khác hoặc từ khóa phủ định cho sản phẩm của bạn
  3. sử dụng giá thầu giá tối đa mỗi nhấp chuột trên kiểm kê sản phẩm của bạn
  4. truy cập vào báo cáo cụm từ tìm kiếm cho mỗi nhóm sản phẩm
Quảng cáo Google