55. Ricky là người bán thiết bị gôn trên mạng và anh vừa tạo một tài khoản Google Merchant Center mới. Khi Ricky tạo nguồn cấp dữ liệu đầu tiên, anh phải thêm số nhận dạng sản phẩm duy nhất cho sản phẩm của mình. Anh nên gửi kết hợp gtin (mã số sản phẩm thương mại toàn cầu), mpn (mã số linh kiện của nhà sản xuất) và thương hiệu nào?

  1. Chỉ mpn (mã số linh kiện của nhà sản xuất) là bắt buộc
  2. gtin (mã số sản phẩm thương mại toàn cầu) và mpn (mã số linh kiện của nhà sản xuất) là bắt buộc còn thương hiệu là đề xuất
  3. Chỉ thương hiệu là bắt buộc
  4. gtin (mã số sản phẩm thương mại toàn cầu) và thương hiệu là bắt buộc, còn mpn (mã số linh kiện của nhà sản xuất) là đề xuất
Quảng cáo Google