57. Quảng cáo mua sắm có thể được nhắm mục tiêu đến:

  1. Chỉ Bắc Mỹ
  2. Một số quốc gia có tên trong Google Merchant Center và Trung tâm trợ giúp AdWords
  3. Tất cả các quốc gia sử dụng được AdWords
  4. Chỉ những quốc gia truy cập được Google.com/shopping
Quảng cáo Google