Danh mục AdWords Căn bản

Tạm dừng các chiến dịch của khách hàng và tạo lại chiến dịch trong tài khoản người quản lý của bạn Liên kết tài khoản khách hàng với tài khoản người quản lý ...

Bao gồm lời gọi hành động chẳng hạn như "Hãy tìm địa điểm gần nhất" Một dấu chấm than trong URL hiển thị Thông tin về món ăn Ý trong phần mô tả Sử dụng ...

Chính sách của AdWords có thể giúp người dùng web phân biệt giữa quảng cáo và kết quả tìm kiếm Chính sách của AdWords có thể giúp đảm bảo quảng cáo hữu ...

Tăng giá thầu cho những quảng cáo có vị trí trung bình và tỷ lệ nhấp (CTR) thấp nhất Tăng giá thầu trên các từ khóa có liên quan có số lần nhấp và ...

Quảng cáo Google