Danh mục Chứng nhận Google mua sắm

cho Google Merchant Center biết sản phẩm nào cần tránh khi tải dữ liệu lên xác định phương thức vận chuyển được sử dụng cho sản phẩm của bạn đặt quốc ...

Gắn thẻ sản phẩm mà bạn muốn nhóm trong một Chiến dịch quảng cáo bằng các giá trị do bạn lựa chọn Gửi mô tả thương hiệu sản phẩm Thêm URL hình ảnh bổ ...

Sử dụng các ký tự đặc biệt như dấu chấm than hoặc chữ hoa toàn bộ Thêm vị trí cửa hàng bán lẻ của mình Chỉ thêm tên kiểu ván Thêm thuộc tính có ...

Chỉ Bắc Mỹ Một số quốc gia có tên trong Google Merchant Center và Trung tâm trợ giúp AdWords Tất cả các quốc gia sử dụng được AdWords Chỉ những quốc gia ...

đặt mỗi nhóm sản phẩm dựa vào một thuộc tính sản phẩm cụ thể do bạn chọn đặt công cụ sửa đổi giá thầu khác hoặc từ khóa phủ định cho sản phẩm của bạn ...

tổ chức sản phẩm trong một nguồn cấp dữ liệu nhóm các mặt hàng được bán dưới dạng một gói, chẳng hạn như máy ảnh và giá ba chân tạo danh sách từ khóa ...

Sản phẩm có thuộc tính availability là hết hàng Xác nhận mua hàng không bảo mật hoặc thiếu chính sách hoàn lại tiền URL của một sản phẩm liên kết ...

Quảng cáo Google