Danh mục chứng nhận quảng cáo video trên Adwords

 chia sẻ quảng cáo  xem quảng cáo TrueView trong luồng sau khi xem quảng cáo khám phá video TrueView  nhấp chuột và xem khung đầu tiên của quảng cáo ...

Tìm KPI đo lường mục tiêu của bạn Tối ưu hóa chiến dịch của bạn Xác định mục tiêu chiến dịch của bạn Chọn giải pháp video giúp thúc đẩy mục tiêu đó

Chỉ Mạng hiển thị YouTube và trên các trang web của đối tác video cũng như trên các ứng dụng trong Mạng hiển thị YouTube và các ứng dụng trong Mạng tìm ...

Nhà quảng cáo trả tiền cho một lần hiển thị bằng đặt giá thầu CPC và trả tiền khi một người nào đó xem tối thiểu 5 giây quảng cáo bằng đặt giá thầu CPV Nhà ...

Bạn có thể tiếp cận đối tượng mục tiêu trên YouTube và các đối tác trên Mạng hiển thị của Google. Bạn có thể thiết lập một chiến dịch video chỉ sau một vài ...

Trang chủ YouTube, trang kết quả tìm kiếm và trang xem YouTube Google TV, kết quả tìm kiếm của Google và Mạng hiển thị Quảng cáo trên trang đầu và trang ...

Quảng cáo Google