47. Bạn mất URL mà mình đã xác nhận như thế nào?

  1. Trang web của bạn được cập nhật nhưng có cùng thẻ meta hoặc tệp HTML nhận dạng
  2. Một chủ sở hữu được ủy quyền khác của trang web xác minh và xác nhận URL trang web của bạn thành công
  3. Bạn xóa tất cả các nguồn cấp dữ liệu khỏi tài khoản Merchant Center của mình
  4. Ủy quyền xác nhận URL của bạn đã hết hạn từ các công cụ Quản trị viên web

42. Bạn có thể sử dụng mức độ ưu tiên chiến dịch để:

  1. quảng cáo một số nhóm sản phẩm trên tất cả các chiến dịch của bạn
  2. xác định xem cần sử dụng giá thầu của chiến dịch nào cho một sản phẩm khi chính sản phẩm đó được đưa vào nhiều chiến dịch
  3. chỉnh sửa giá thầu CPC tối đa, mẫu theo dõi hoặc thông số tùy chỉnh và URL đích cho các nhóm sản phẩm không được phân chia
  4. phân chia sản phẩm của chiến dịch theo các giá trị được gán tùy ý có nhãn tùy chỉnh