87. Để đặt giá thầu giá mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu, nhà quảng cáo phải:

  1. đang sử dụng đặt giá thầu giá mỗi nghìn lần hiển thị có thể xem (vCPM), với số lượng hiển thị có thể xem nhất định trong 30 ngày trước đó
  2. có số lượng chuyển đổi nhất định trong 30 ngày trước đó
  3. chọn tham gia vào Mạng tìm kiếm
  4. chọn tham gia vào Mạng tìm kiếm và YouTube

84. Một nhà quảng cáo bán hạt cà phê thêm từ khóa “Java” vào một nhóm quảng cáo. Sau hai tuần, nhà quảng cáo này chạy báo cáo hiệu suất vị trí và nhận thấy rằng quảng cáo đang hiển thị trên các trang web về lập trình JavaScript. Nhà quảng cáo phải làm gì để tránh hiển thị quảng cáo trên các trang web không liên quan này?

  1. Làm rõ trong bản in quảng cáo rằng “Java” đề cập đến cà phê, chứ không phải JavaScript
  2. Loại trừ chủ đề “Lập trình”
  3. Thêm “Hạt Java” làm từ khóa phủ định
  4. Thêm chủ đề “Hạt cà phê”