60. Nhận định nào sau đây là đúng về trải nghiệm trên thiết bị di động của người dùng?

  1. Điều quan trọng là hiển thị càng nhiều thông tin càng tốt trên phần hiển thị của trang web dành cho thiết bị di động
  2. Điều quan trọng là sử dụng các nút lời gọi hành động để duy trì người dùng trong cùng cửa sổ trình duyệt
  3. Người dùng có sẵn sàng chấp nhận thời gian tải lâu hơn cho hình ảnh có độ phân giải cao
  4. Điều quan trọng để hiển thị nhãn “toàn bộ trang web” nổi bật trên trang web dành cho thiết bị di động

58. Điều nào sau đây đúng về việc sử dụng lời gọi hành động trên trang chủ dành cho thiết bị di động?

  1. Nên sử dụng cùng một lời gọi hành động cả trên trang web dành cho thiết bị di động và máy tính để bàn
  2. Lời gọi hành động nên ở trên trang thứ hai
  3. Lời gọi hành động nên nổi bật trên khu vực hiển thị của trang chủ dành cho thiết bị di động
  4. Chỉ nên sử dụng lời gọi hành động trong menu