Danh mục Chứng nhận Mobile Site

Tính năng tìm kiếm thông minh như tự động hoàn tất và sửa lỗi chính tả đặc biệt quan trọng các trên màn hình nhỏ Kết quả tìm kiếm toàn diện tốt hơn kết ...

có thể bị loại bỏ phân phối dưới nền có một hành động mặc định có liên quan

nội dung trang nội dung hiển thị kiểu trang DOM

Nó không khuyến khích lưu vào bộ nhớ cache nội dung trùng lặp trên trang của trang web Không có lựa chọn trả lời nào đúng Nó cung cấp hiển thị ban ...

hiển thị các phần tử trên màn hình ở các vị trí mới của chúng buộc xây dựng lại DOM tính toán kích thước và vị trí của các phần tử cây hiển thị ...

3 mili giây - 4 mili giây 9 mili giây - 10 mili giây 7 mili giây - 8 mili giây 5 mili giây - 6 mili giây

Quảng cáo Google