52. Điều nào sau đây KHÔNG đúng về trải nghiệm tìm kiếm trang web trên các trang web dành cho thiết bị di động?

 1. Tính năng tìm kiếm thông minh như tự động hoàn tất và sửa lỗi chính tả đặc biệt quan trọng các trên màn hình nhỏ
 2. Kết quả tìm kiếm toàn diện tốt hơn kết quả ngắn gọn
 3. Định vị tìm kiếm trang web ở đầu trang dành cho thiết bị di động với hộp tìm kiếm văn bản mở là phương pháp hay nhất
 4. Người dùng dựa vào bộ lọc để thu hẹp kết quả tìm kiếm

47. Câu nào sau đây mô tả giao diện Ứng dụng?

 1. Nó không khuyến khích lưu vào bộ nhớ cache nội dung trùng lặp trên trang của trang web
 2. Không có lựa chọn trả lời nào đúng
 3. Nó cung cấp hiển thị ban đầu nhanh dễ dàng chuyển sang trang được tải toàn bộ
 4. Nó bao gồm tất cả các phần tử trang phụ thuộc vào nội dung trang cụ thể

46. Trong bước bố cục, trình duyệt:

 1. hiển thị các phần tử trên màn hình ở các vị trí mới của chúng
 2. buộc xây dựng lại DOM
 3. tính toán kích thước và vị trí của các phần tử cây hiển thị
 4. trước tiên đổi kích thước các phần tử trước khi tính toán vị trí của chúng