61. Nếu mục tiêu chính cho chiến dịch video của bạn là gây ảnh hưởng đến sự cân nhắc thì bạn sẽ xem KPI nào?

  1. Tỷ lệ xem qua, thời gian xem, tăng mức độ ưa thích, tăng mức độ cân nhắc và tăng mức độ quan tâm đến thương hiệu
  2. Lượt nhấp, lượt gọi và lượt đăng ký
  3. Lượt xem, lần hiển thị, người dùng duy nhất, tăng mức độ nhận thức và tăng mức độ gợi nhớ quảng cáo
  4. Tăng doanh số bán hàng và mục đích mua